Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met La Passieterie. KvK nummer: 54286050

1.2   Door een bestelling te doen via internet, e-mail contact of telefonisch gaat u een overeenkomst aan met La Passieterie en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. La Passieterie heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen. Zie ook artikel 4. Alle goederen blijven eigendom van La Passieterie tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

Artikel 2 Bestellen/Reserveren

2.1 La Passieterie hanteert geen minimum bestelbedrag.

2.2   Bestellingen/reserveringen kunnen via de website door het zenden van een e-mail bij contact worden geplaatst. De opdracht wordt aangenomen zodra de offerte per e-mail naar passieterie@outlook.com door u bevestigd wordt.

2.3   Telefonisch bestellen/ reserveren: U kunt taart- en overige bestellingen ook telefonisch aanmelden. De opdracht wordt aangenomen zodra de offerte per e-mail naar passieterie@outlook.com door u bevestigd wordt. La Passieterie is niet verantwoordelijk voor communicatie en leveringsproblemen die voorvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.

2.4 La Passieterie en u komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt zodra aan artikel 2.1 of 2.2 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en het accepteren hiervan. De elektronische bestanden van La Passieterie gelden hierbij als bewijs.

Artikel 3 Prijzen

3.1   Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site en in uw offertes zijn in euro en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

3.2   De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is La Passieterie gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten verrekend zullen worden.

3.3   Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijs verhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

3.4   Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen te annuleren.

Artikel 4 Levering

4.1 Taarten en overige produkten dienen afgehaald te worden in Druten, uitgezonderd de bruidstaarten.

4.2 Bruidstaarten worden binnen de gemeente Druten kosteloos geleverd. Voor levering buiten Druten geldt een bezorgkostentarief van €0,20 ct per kilometer.

4.3 La Passieterie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, te late bezorging of verlies tijdens transport toegedaan door derden.

Artikel 5 Bestellingen annuleren

5.1   Annuleren door opdrachtgever: Taartbestellingen tot €30,= kunnen tot 7 dagen van te voren schriftelijk geannuleerd worden tenzij anders vermeldt in de prijsopgave. In geval van volledige betaling vooraf zal het bedrag terugbetaald worden verminderd met €1,50 administratiekosten. Voor grotere projecten vanaf €30,= zal aan de hand van de voorbereidingstijd een uiterlijke annuleerdatum met u worden afgesproken in de offerte. Zodra de voorbereidingen gestart zijn bent u in elk geval 50% van de opdracht verschuldigd. De voorbereidingen zullen daarom pas gestart worden als tenminste 50% van de aanneemsom betaald is.

5.2   Annuleren door La Passieterie: La Passieterie is een eenmansbedrijf.
Bij ziekte, familieomstandigheden, brand of andere overmacht wordt u zo snel als mogelijk geïnformeerd wanneer La Passieterie de opdracht door genoemde omstandigheden niet voor u kan uitvoeren. In overleg met u kijken wij of een collega in de regio de opdracht kan overnemen. Indien u vooruit heeft betaald zal de financiële afwikkeling met u correct worden geregeld. Echter het te restitueren bedrag kan nooit de hoogte van het bedrag van de opdracht zoals overeengekomen met La Passieterie overschrijden.

Artikel 6 Betaling

6.1   Vooraf overmaken: U ontvangt de factuur per mail. U dient ervoor te zorgen dat de betaling binnen de op de factuur aangegeven betaaltermijn op de rekening van La Passieterie bijgeschreven is. De bankgegevens staan op de factuur vermeld.

6.2   La Passieterie beschikt niet over pinapparatuur. De goederen worden pas meegegeven nadat de betaling voldaan is.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De artikelen blijven eigendom van La Passieterie totdat u aan al uw betalingsvoorwaarden heeft voldaan. Dit geldt voor alle artikelen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

Artikel 8 Klachten

8.1   Bent u niet tevreden over de geleverde producten dan dient u dit direct bij afhalen of binnen 12 uur na levering telefonisch of schriftelijk kenbaar te maken. La Passieterie is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. U dient om uw klacht over de kwaliteit in te dienen een stukje van het gebak te bewaren in een plastic zakje of afgesloten bakje in de koelkast of vriezer om ter beoordeling aan La Passieterie te overhandigen. Hiervoor wordt indien mogelijk binnen 24 uur met u een afspraak ingepland om langs te komen bij La Passieterie.

8.2 Retourzending van taart die speciaal op uw verzoek is gemaakt is niet mogelijk.

8.3 In geval van overmacht is La Passieterie niet gehouden haar verplichtingen na te komen respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, natuurrampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1   La Passieterie sluit pertinent uit elke aansprakelijkheid voor schade (middellijk of onmiddellijk geleden) ontstaan door haar geleverde producten tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.

9.2   La Passieterie is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van haar producten.

9.3 La Passieterie is niet aansprakelijk voor verstrekte adviezen en typefouten, verstrekte gegevens van leveranciers/producenten en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare, kwaliteit van de producten.

9.4 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van La Passieterie beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1  Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

10.2  Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het dichtstbijzijnde arrondissement waar La Passieterie is gevestigd bevoegd.

Overige bepalingen

Auteursrechtelijke bepaling

Alle inhoud die voor inzage beschikbaar wordt gesteld met betrekking tot de site, is het eigendom onder auteursrechtelijke bepalingen van La Passieterie en/of haar leveranciers en wordt beschermd onder de wetten op het auteursrecht en internationale verdragen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden is het niet toegestaan (tekst)informatie, afbeeldingen, foto’s, producten en/of diensten die deel uitmaken van de site van La Passieterie te wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, in licentie te geven, er afgeleide werken van te maken, over te dragen of te verkopen. Reproductie en herverdeling van de inhoud van deze site is verboden bij de wet en kan leiden tot zware civiele en strafrechtelijke maatregelen. Overtreders worden vervolgd tot de uiterste limiet. Zonder beperking van het voorgaande is kopiëren of reproductie van de inhoud naar andere servers of locaties voor verdere reproductie of herverdeling uitdrukkelijk verboden.

Misbruik

Het is niet toegestaan de site van La Passieterie op enigerlei wijze te gebruiken die kan leiden tot schade, uitschakeling, overbelasting of hindering van enige site van La Passieterie of van de netwerken die zijn aangesloten op enige, of interfereren met enig gebruik van, sites van La Passieterie door derden. Het is niet toegestaan, ongeoorloofde toegang te zoeken tot enige site van La Passieterie, computersystemen of netwerken die zijn gekoppeld aan de sites van La Passieterie middels inbraak, diefstal van wachtwoord of op andere wijze. Het is niet toegestaan, te proberen om materiaal of informatie te verkrijgen door middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de sites van La Passieterie.

Links

Het is mogelijk dat La Passieterie op haar internetsite links opneemt naar internetsites van derden of commerciële partners. La Passieterie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Afbeeldingen

Werkelijke uitvoeringen van de artikelen zoals getoond op La Passieterie en in catalogi kunnen afwijken in kleur en uitvoering van de getoonde afbeeldingen/ foto’s.
U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Privacy

La Passieterie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij u vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig als mogelijk te laten verlopen. In alle andere gevallen zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen. La Passieterie verplicht zich deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen. La Passieterie is gerechtigd afbeeldingen van het aan u geleverde product op haar site te plaatsen.